ஆதிதாளம் : 4 சொல்

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) தி;, கி;, ட;, கும்;,தி; கி; ட; கும்;தி, கி, ட, கும்,திகிடகும் தொம்;, (தொம்கதிமி) தி;, கி;, ட;, கும்;,தி; கி; ட; கும்;தி, கி, ட, கும்,திகிடகும் தொம்;, (தொம்கதிமி) தி;, கி;, ட;, கும்;,தி; கி; ட; கும்;தி, கி, ட, கும்,திகிடகும் //தொம் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = […]

Read More…