ஆதி தாளம் 4 ஆவர்தன கோர்வை

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் த,தொம், த,தொம், த, // தொம் குறிப்பு : த = […]

Read More…