ஆதிதாளம் : 32-சதுஸ்ரம் : 8 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 256 சொற்கள், 64 அட்சரம், 8 ஆவர்தனம். சதுஸ்ரம் = 8 சொற்கள். 256 சொற்களை, எட்டு எட்டாக பிரித்தால் 256/8 = 32. ஆகவே 32 சதுஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாக(4) தீகதிம்மி(8) கீகதிம்மி(8) டாகதிம்மி(8) கும்க(4)தாக்கு(3) தீக்கிட்ட(6) கீக்கிட்ட(6) டாக்கிட்ட(6) கும்கு(3)தத்(2)தீக(4)கீக(4)டாக(4)கும்(2)த(1)தீக்(2)கிட்(2)டாக்(2)கும்(1) தொம்கதிமிதொம்கதிமி(8) தாக தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்குதத்தீககீகடாகக்கும்ததீக்கிட்டாக்கும் தொம்கதிமிதொம்கதிமி(8) தாக தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட […]

Read More…