ஆதிதாளம் : 32-சங்கீர்ணம் : 9 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 288 சொற்கள், 72 அட்சரம், 9 ஆவர்தனம். சங்கீர்ணம் = 9 சொற்கள். 288 சொற்களை, ஒன்பது ஒன்பதாக பிரித்தால் 288/9 = 32. ஆகவே 32 சங்கீர்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாகதிம்மி(8) தீகதிம்மி(8) கீகதிம்மி(8) டாகதிம்மி(8) கும்க(4)தாக்கிட்ட(6) தீக்கிட்ட(6) கீக்கிட்ட(6) டாக்கிட்ட(6) கும்கு(3)தாக(4)தீக(4)கீக(4)டாக(4)கும்(2)தத்(2)தீக்(2)கிட்(2)டாக்(2)கும்(1) தொம்கதிமிதொம்கதகிட(9) தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்குதாகதீககீகடாகக்கும்தத்தீக்கிட்டாக்கும் தொம்கதிமிதொம்கதகிட(9) தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கிட்ட தீக்கிட்ட […]

Read More…