ஆதிதாளம் : 3 சொல்

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) கி;, ட;, கும்;,கி; ட; கும்;கி, ட, கும்,கிடகும் தொம்; (தொம்கிட) கி;, ட;, கும்;,கி; ட; கும்;கி, ட, கும்,கிடகும் தொம்; (தொம்கிட) கி;, ட;, கும்;,கி; ட; கும்;கி, ட, கும்,கிடகும் //தொம் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = ஒரு சொல் + ஒரு கார்வை [தக அல்லது தொம்க]த; = […]

Read More…