ஆதி தாளம் 2 ஆவர்தன கோர்வை

கண்டம் சொல்லி பழகும் பயிற்சி பூர்வாங்கம் : தத்தீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம்தத்தீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம் தத்தொம்ம்தத்தீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம் தத்தொம்ம் தாக்குதொம்ம்உத்ராங்கம்:ததிகிடகும்ததிகிடகும்ததிகிடகும்குறிப்பு : 64 சொற்கள், 16 அட்சரம், 2 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) பூர்வாங்கம் : த, தி, கி, ட, கும் ததொம்,த, தி, கி, ட, கும் ததொம், த,தொம்,த, தி, கி, ட, கும் ததொம், த,தொம், த;தொம்,உத்ராங்கம்:ததிகிடகும்ததிகிடகும்ததிகிடகும் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = ஒரு சொல் + ஒரு கார்வை [தக […]

Read More…