திஸ்ர கதியில் பஞ்சநடை-ரூபக தாளம்

கண்டம் சொல்லி பழகும் பயிற்சி தகிட தகிட தகிட தகிட (4 தகிட சொல்லி, 4 அட்சரம் தள்ளி சொல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும்)தாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்குதத் தீக் கிட் டக் கும்ம்ததிகிடகும் குறியீடு(Notation) தகிட தகிட தகிட தகிடத; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = ஒரு சொல் + ஒரு கார்வைத; = ஒரு சொல் + இரண்டு […]

Read More…