ஆதிதாளம் : 32-மிஸ்ரம் : 7 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 224 சொற்கள், 56 அட்சரம், 7 ஆவர்தனம். மிஸ்ரம் = 7 சொற்கள். 224 சொற்களை, ஏழு ஏழாக பிரித்தால் 224/7 = 32. ஆகவே 32 மிஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாகதிம்மி(8) தீகதிம்மி(8) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)தாக்கிட்ட(6) தீக்கிட்ட(6) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)தாக(4)தீக(4)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)தத்(2)தீக்(2)கிடகும்(5) தொம்கிடதொம்கதிமி(7)(தொம்கிடதொம்கதிமி என்று கார்வை சொல்லும்போது, வாய்பாடமும் தாளமும் சரியாக இணையாததால், தவில் ஆசிரியர் அடையாறு சிலம்பரசன் அவர்கள் தொம்கதிமி தகிட என்று கார்வை […]

Read More…