திஸ்ர கதியில் பஞ்சநடை- மிஸ்ர சாப்பு தாளம்

கண்டம் சொல்லி பழகும் பயிற்சி தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட (2 தகிடசொல்லி,2 அட்சரம் தள்ளிசொல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும்)தாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்குதத் தீக் கிட் டக் கும்ம்ததிகிடகும்குறிப்பு : மிஸ்ர சாப்பு தாளம் – 7 அட்சரம் கொண்டது. கண்டம் – 5 சொற்கள். எனவே 7-5= 2 அட்சரம். 2 தகிட சொல்லி பாடத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். 2 அட்சரம் தகிட சொல்லி ஆரம்பிப்பதற்கு பதிலாக மிஸ்ர சாப்பு தாளம் 1 […]

Read More…