ஆதிதாளம் : 32-திஸ்ரம் : 6 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 192 சொற்கள், 48 அட்சரம், 6 ஆவர்தனம். திஸ்ரம் = 6 சொற்கள். 192 சொற்களை, ஆறு ஆறாக பிரித்தால் 192/6 = 32. ஆகவே 32 திஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாக(4) தீகதிம்மி(8) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)தாக்கு(3) தீக்கிட்ட(6) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)தத்(2)தீக((4)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)ததீக்(2)கிடகும்(5) தொம்கிடதொம்கிட(6) தாக தீகதிம்மி கீக டாக கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்குதத்தீககிட்டக்கும்ததீக்கிடகும் தொம்கிடதொம்கிட(6) தாக தீகதிம்மி கீக டாக கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட […]

Read More…