திஸ்ர கதியில் பஞ்சநடை- கண்ட சாப்பு தாளம்

கண்டம் சொல்லி பழகும் பயிற்சி தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட (5 தகிடசொல்லி,5 அட்சரம் தள்ளிசொல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும்)தாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்குதத் தீக் கிட் டக் கும்ம்ததிகிடகும் குறியீடு(Notation) தகிட தகிட தகிட தகிட தகிடத; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = ஒரு சொல் + ஒரு கார்வைத; = ஒரு சொல் + இரண்டு கார்வை […]

Read More…