ஆதி தாளம் : ஜதி

குறிப்பு : <> சொற்கள், <> அட்சரம், <> ஆவர்தனம். சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறியீடு(Notation) பாகம்-1 : த,கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிருகுகுதரி கிடதக தகதொம், த;. பாகம்-2 : ; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிருகுகுதரி கிடதக தகதொம், த;. பாகம்-3 : தககிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிருகுகுதரி […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 32-சங்கீர்ணம் : 9 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 288 சொற்கள், 72 அட்சரம், 9 ஆவர்தனம். சங்கீர்ணம் = 9 சொற்கள். 288 சொற்களை, ஒன்பது ஒன்பதாக பிரித்தால் 288/9 = 32. ஆகவே 32 சங்கீர்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாகதிம்மி(8) தீகதிம்மி(8) கீகதிம்மி(8) டாகதிம்மி(8) கும்க(4)தாக்கிட்ட(6) தீக்கிட்ட(6) கீக்கிட்ட(6) டாக்கிட்ட(6) கும்கு(3)தாக(4)தீக(4)கீக(4)டாக(4)கும்(2)தத்(2)தீக்(2)கிட்(2)டாக்(2)கும்(1) தொம்கதிமிதொம்கதகிட(9) தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்குதாகதீககீகடாகக்கும்தத்தீக்கிட்டாக்கும் தொம்கதிமிதொம்கதகிட(9) தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கிட்ட தீக்கிட்ட […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 32-சதுஸ்ரம் : 8 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 256 சொற்கள், 64 அட்சரம், 8 ஆவர்தனம். சதுஸ்ரம் = 8 சொற்கள். 256 சொற்களை, எட்டு எட்டாக பிரித்தால் 256/8 = 32. ஆகவே 32 சதுஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாக(4) தீகதிம்மி(8) கீகதிம்மி(8) டாகதிம்மி(8) கும்க(4)தாக்கு(3) தீக்கிட்ட(6) கீக்கிட்ட(6) டாக்கிட்ட(6) கும்கு(3)தத்(2)தீக(4)கீக(4)டாக(4)கும்(2)த(1)தீக்(2)கிட்(2)டாக்(2)கும்(1) தொம்கதிமிதொம்கதிமி(8) தாக தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்குதத்தீககீகடாகக்கும்ததீக்கிட்டாக்கும் தொம்கதிமிதொம்கதிமி(8) தாக தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 32-மிஸ்ரம் : 7 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 224 சொற்கள், 56 அட்சரம், 7 ஆவர்தனம். மிஸ்ரம் = 7 சொற்கள். 224 சொற்களை, ஏழு ஏழாக பிரித்தால் 224/7 = 32. ஆகவே 32 மிஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாகதிம்மி(8) தீகதிம்மி(8) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)தாக்கிட்ட(6) தீக்கிட்ட(6) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)தாக(4)தீக(4)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)தத்(2)தீக்(2)கிடகும்(5) தொம்கிடதொம்கதிமி(7)(தொம்கிடதொம்கதிமி என்று கார்வை சொல்லும்போது, வாய்பாடமும் தாளமும் சரியாக இணையாததால், தவில் ஆசிரியர் அடையாறு சிலம்பரசன் அவர்கள் தொம்கதிமி தகிட என்று கார்வை […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 32-திஸ்ரம் : 6 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 192 சொற்கள், 48 அட்சரம், 6 ஆவர்தனம். திஸ்ரம் = 6 சொற்கள். 192 சொற்களை, ஆறு ஆறாக பிரித்தால் 192/6 = 32. ஆகவே 32 திஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாக(4) தீகதிம்மி(8) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)தாக்கு(3) தீக்கிட்ட(6) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)தத்(2)தீக((4)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)ததீக்(2)கிடகும்(5) தொம்கிடதொம்கிட(6) தாக தீகதிம்மி கீக டாக கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்குதத்தீககிட்டக்கும்ததீக்கிடகும் தொம்கிடதொம்கிட(6) தாக தீகதிம்மி கீக டாக கும்கதாக்கு தீக்கிட்ட […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 32-கண்டம் : 5 சொல்

கோர்வை-1 குறிப்பு : 160 சொற்கள், 40 அட்சரம், 5 ஆவர்தனம். கண்டம் = 5 சொற்கள். 160 சொற்களை, ஐந்து ஐந்தாக பிரித்தால் 160/5 = 32. ஆகவே 32 கண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பழகும் பயிற்சி தாக(4) தீக(4) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)தாக்கு(3) தீக்கு(3) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)தத்(2)திக்((2)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)ததிகிடகும்(5) தொம்கதகிட தாக தீக கீக டாக கும்கதாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்குதத்திக்கிட்டக்கும்ததிகிடகும் தொம்கதகிட தாக தீக கீக டாக கும்கதாக்கு தீக்கு […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 4 சொல்

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) தி;, கி;, ட;, கும்;,தி; கி; ட; கும்;தி, கி, ட, கும்,திகிடகும் தொம்;, (தொம்கதிமி) தி;, கி;, ட;, கும்;,தி; கி; ட; கும்;தி, கி, ட, கும்,திகிடகும் தொம்;, (தொம்கதிமி) தி;, கி;, ட;, கும்;,தி; கி; ட; கும்;தி, கி, ட, கும்,திகிடகும் //தொம் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = […]

Read More…

ஆதிதாளம் : 3 சொல்

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) கி;, ட;, கும்;,கி; ட; கும்;கி, ட, கும்,கிடகும் தொம்; (தொம்கிட) கி;, ட;, கும்;,கி; ட; கும்;கி, ட, கும்,கிடகும் தொம்; (தொம்கிட) கி;, ட;, கும்;,கி; ட; கும்;கி, ட, கும்,கிடகும் //தொம் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = ஒரு சொல் + ஒரு கார்வை [தக அல்லது தொம்க]த; = […]

Read More…

ஆதி தாளம் 4 ஆவர்தன கோர்வை

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் த,தொம், த,தொம், த, // தொம் குறிப்பு : த = […]

Read More…

ஆதி தாளம் 3 ஆவர்தன கோர்வை

கோர்வை-1 சொல்லி பழகும் பயிற்சி குறிப்பு : 96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம் குறியீடு(Notation) த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் தொம்;த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் தொம்;த; தி; கி; ட; கும்;த, தி, கி, ட, கும்,ததிகிடகும் //தொம் குறிப்பு : த = ஒரு சொல்த, = ஒரு சொல் + ஒரு கார்வை [தக அல்லது […]

Read More…