ஆதி தாளம் : ஜதி

குறிப்பு :
<> சொற்கள், <> அட்சரம், <> ஆவர்தனம்.

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறியீடு(Notation)

பாகம்-1 :
த,கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிரு
குகுதரி கிடதக தகதொம், த;.

பாகம்-2 :
; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிரு
குகுதரி கிடதக தகதொம், த;.

பாகம்-3 :
தககிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிரு
குகுதரி கிடதக தகதொம், த;.

பாகம்-4 :
; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
கும்,த, கிடதிரு குகுத, கிடதிரு
குகுதரி கிடதக தகதொம், த;.

பாகம்-5 :
த,கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
தககிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,
; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
கிடதக தகதரி கிடதொம், த;,

பாகம்-6 :
த,கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
தககிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,
; கிட கிடதொம், கிடகிட தொம்;,

பாகம்-7 :
த,கிட கிடகிட தொம்;. கிடகிட தொம்,
தககிட கிடகிட தொம்;. கிடகிட தொம்,

த,கிட கிடகிட தொம். தககிடகிடதொம்
த,கிடஜொனு தகிடகிட கும்,தரிகிடகிநகிடகும்,

த,கிட கிடகிட தொம். தககிடகிடதொம்
த,கிடஜொனு தகிடகிட கும்,தரிகிடகிநகிடகும்,

த,கிட கிடகிட தொம். தககிடகிடதொம்
த,கிடஜொனு தகிடகிட கும்,தரிகிடகிநகிடகும்,

த, கும்,தரிகிடகிநகிடகும், த, கும்,தரிகிடகிநகிடகும்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *