ஆதிதாளம் : 32-கண்டம் : 5 சொல்

கோர்வை-1

குறிப்பு :
160 சொற்கள், 40 அட்சரம், 5 ஆவர்தனம்.
கண்டம் = 5 சொற்கள். 160 சொற்களை, ஐந்து ஐந்தாக பிரித்தால் 160/5 = 32. ஆகவே 32 கண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தாக(4) தீக(4) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)
தாக்கு(3) தீக்கு(3) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)
தத்(2)திக்((2)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)
ததிகிடகும்(5) தொம்கதகிட

தாக தீக கீக டாக கும்க
தாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்கு
தத்திக்கிட்டக்கும்
ததிகிடகும் தொம்கதகிட

தாக தீக கீக டாக கும்க
தாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்கு
தத்திக்கிட்டக்கும்
ததிகிடகும் //தொம்

குறியீடு(Notation)

த;, தி;, கி;, ட;, கும்;,
த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,

ததிகிடகும் தொம்;; (தொம்கதகிட)

த;, தி;, கி;, ட;, கும்;,
த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,

ததிகிடகும் தொம்;; (தொம்கதகிட)|

த;, தி;, கி;, ட;, கும்;,
த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,

ததிகிடகும் // தொம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *