ஆதிதாளம் : 3 சொல்

கோர்வை-1

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

கி;, ட;, கும்;,
கி; ட; கும்;
கி, ட, கும்,

கிடகும் தொம்; (தொம்கிட)

கி;, ட;, கும்;,
கி; ட; கும்;
கி, ட, கும்,

கிடகும் தொம்; (தொம்கிட)


கி;, ட;, கும்;,
கி; ட; கும்;
கி, ட, கும்,

கிடகும் //தொம்


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *