ஆதி தாளம் 4 ஆவர்தன கோர்வை

கோர்வை-1

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும்

த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)

த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும்

த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)


த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும்

த,தொம், த,தொம், த, // தொம்

கோர்வை-2

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

கும்த தி; கி; ட; கும்;
கும்த தி, கி, ட, கும்,
கும்ததிகிடகும்

ததொம், த,தொம், த;தொ, (தாக்குதொம்ம்)

கும்த தி; கி; ட; கும்;
கும்த தி, கி, ட, கும்,
கும்ததிகிடகும்

ததொம், த,தொம், த;தொ, (தாக்குதொம்ம்)


கும்த தி; கி; ட; கும்;
கும்த தி, கி, ட, கும்,
கும்ததிகிடகும்

ததொம், த,தொம், த; //தொம்

கோர்வை-3

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

தகும்ததி கி; ட; கும்;
தகும்ததி கி, ட, கும்,
தகும்ததிகிடகும்

ததொம், ததொம், ததொ;, (ததொம்கதிமி)

தகும்ததி கி; ட; கும்;
தகும்ததி கி, ட, கும்,
தகும்ததிகிடகும்

த,தொம், த,தொம், த,தொ;, (தத்தொம்கதிமி)

தகும்ததி கி; ட; கும்;
தகும்ததி கி, ட, கும்,
தகும்ததிகிடகும்

த;தொம், த;தொம், த; தொம்

கோர்வை-4

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

கோர்வை-4 புதிதாக முயற்சி செய்யவும்

கோர்வை-5

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

கோர்வை-5 புதிதாக முயற்சி செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *