ஆதி தாளம் 3 ஆவர்தன கோர்வை

கோர்வை-1

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும் தொம்;


த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும் தொம்;


த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும் //தொம்

கோர்வை-2

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

கும்த தி; கி; ட; கும்;
கும்த தி, கி, ட, கும்,
கும்ததிகிடகும் தொம்;


கும்த தி; கி; ட; கும்;
கும்த தி, கி, ட, கும்,
கும்ததிகிடகும் தொம்;


கும்த தி; கி; ட; கும்;
கும்த தி, கி, ட, கும்,
கும்ததிகிடகும் //தொம்

கோர்வை-3

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

தகும்ததி கி; ட; கும்;
தகும்ததி
கி, ட, கும்,
தகும்ததி
கிடகும் தொம்;

தகும்ததி கி; ட; கும்;
தகும்ததி
கி, ட, கும்,
தகும்ததி
கிடகும் தொம்;


தகும்ததி கி; ட; கும்;
தகும்ததி
கி, ட, கும்,
தகும்ததி
கிடகும் //தொம்

கோர்வை-4

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

திதகும்ததிகிடாக்குகும்க்கு
திதகும்ததிகிடக்கும்ம்
திதகும்ததிகிடகும் தொம்கிட

திதகும்ததிகிடாக்குகும்க்கு
திதகும்ததிகிடக்கும்ம்
திதகும்ததிகிடகும் தொம்கிட

திதகும்ததிகிடாக்குகும்க்கு
திதகும்ததிகிடக்கும்ம்
திதகும்ததிகிடகும் //தொம் (சமம்)
குறிப்பு :
96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

திதகும்ததிகி ட; கும்;
திதகும்ததிகி
ட, கும்,
திதகும்ததிகிடகும் தொம்;


திதகும்ததிகி ட; கும்;
திதகும்ததிகி
ட, கும்,
திதகும்ததிகிடகும் தொம்;


திதகும்ததிகி ட; கும்;
திதகும்ததிகி
ட, கும்,
திதகும்ததிகிடகும் //தொம்

கோர்வை-5

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தகும்திகும்ததிகிடகும்க்கு
தகும்திகும்ததிகிடகும்ம்
தகும்திகும்ததிகிடகும்
குறிப்பு :
96 சொற்கள், 24 அட்சரம், 3 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

தகும்திகும்ததிகிட கும்;
தகும்திகும்ததிகிட கும்,
தகும்திகும்ததிகிடகும் தொம்;


தகும்திகும்ததிகிட கும்;
தகும்திகும்ததிகிட கும்,
தகும்திகும்ததிகிடகும் தொம்;


தகும்திகும்ததிகிட கும்;
தகும்திகும்ததிகிட கும்,
தகும்திகும்ததிகிடகும் //தொம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *