ஆதி தாளம் 2 ஆவர்தன கோர்வை

கண்டம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

பூர்வாங்கம் :
தத்தீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம்
தத்தீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம் தத்தொம்ம்
தத்தீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம் தத்தொம்ம் தாக்குதொம்ம்
உத்ராங்கம்:
ததிகிடகும்
ததிகிடகும்
ததிகிடகும்
குறிப்பு :
64 சொற்கள், 16 அட்சரம், 2 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

பூர்வாங்கம் :
த, தி, கி, ட, கும் ததொம்,
த, தி, கி, ட, கும் ததொம், த,தொம்,
த, தி, கி, ட, கும் ததொம், த,தொம், த;தொம்,
உத்ராங்கம்:
ததிகிடகும்
ததிகிடகும்
ததிகிடகும்

திஸ்ரம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

பூர்வாங்கம் :
ததீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம்
ததீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம் தத்தொம்ம்
ததீக்கிட்டாக்கும் ததொம்ம் தத்தொம்ம் தாக்குதொம்ம்
உத்ராங்கம்:
ததீக்கிடகும்
ததீக்கிடகும்
ததீக்கிடகும்

குறியீடு(Notation)

பூர்வாங்கம் :
த தி, கி, ட, கும் ததொம்,
த தி, கி, ட, கும் ததொம், த,தொம்,
த தி, கி, ட, கும் ததொம், த,தொம், த;தொம்,
உத்ராங்கம்:
ததி,கிடகும்
ததி,கிடகும்
ததி,கிடகும்

மிஸ்ரம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

பூர்வாங்கம் :
தத்தீக்கிடகும் ததொம்ம்
தத்தீக்கிடகும் ததொம்ம் தத்தொம்ம்
தத்தீக்கிடகும் ததொம்ம் தத்தொம்ம் தாக்குதொம்ம்
உத்ராங்கம்:
தத்தீக்கிடகும்
தத்தீக்கிடகும்
தத்தீக்கிடகும்

குறியீடு(Notation)

பூர்வாங்கம் :
த, தி, கிடகும் ததொம்,
த, தி, கிடகும் ததொம், த,தொம்,
த தி, கிடகும் ததொம், த,தொம், த;தொம்,
உத்ராங்கம்:
த,தி,கிடகும்
த,தி,கிடகும்
த,தி,கிடகும்

சதுஸ்ரம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

பூர்வாங்கம் :
ததீக்கிடகும் ததொம்ம்
ததீக்கிடகும் ததொம்ம் தத்தொம்ம்
ததீக்கிடகும் ததொம்ம் தத்தொம்ம் தாக்குதொம்ம்
உத்ராங்கம்:
ததீக்கிட்டாக்கும்
ததீக்கிட்டாக்கும்
ததீக்கிட்டாக்கும்

குறியீடு(Notation)

பூர்வாங்கம் :
த தி, கிடகும் ததொம்,
த தி, கிடகும் ததொம், த,தொம்,
த தி, கிடகும் ததொம், த,தொம், த;தொம்,
உத்ராங்கம்:
ததி, கி, ட, கும்
ததி, கி, ட, கும்
ததி, கி, ட, கும்

சங்கீர்ணம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

பூர்வாங்கம் :
ததிகிடகும் ததொம்ம்
ததிகிடகும் ததொம்ம் தத்தொம்ம்
ததிகிடகும் ததொம்ம் தத்தொம்ம் தாக்குதொம்ம்
உத்ராங்கம்:
தத்தீக்கிட்டாக்கும்
தத்தீக்கிட்டாக்கும்
தத்தீக்கிட்டாக்கும்

குறியீடு(Notation)

பூர்வாங்கம் :
ததிகிடகும் ததொம்,
ததிகிடகும் ததொம், த,தொம்,
ததிகிடகும் ததொம், த,தொம், த;தொம்,
உத்ராங்கம்:
த, தி, கி, ட, கும்
த, தி, கி, ட, கும்
த, தி, கி, ட, கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *