திஸ்ர கதியில் பஞ்சநடை- கண்ட சாப்பு தாளம்

கண்டம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட (5 தகிடசொல்லி,5 அட்சரம் தள்ளிசொல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும்)
தாக்கு தீக்கு கீக்கு டாக்கு கும்கு
தத் தீக் கிட் டக் கும்ம்
ததிகிடகும்

குறியீடு(Notation)

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
த; தி; கி; ட; கும்;
த, தி, கி, ட, கும்,
ததிகிடகும்

திஸ்ரம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தகிட தகிட தகிட தகிட
தாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்கு
தத் தீக கிட் டக் கும்ம்
ததீக்கிடகும்

குறியீடு(Notation)

தகிட தகிட தகிட தகிட
த; தி;;, கி; ட; கும்;
த, தி;, கி, ட, கும்,
ததி,கிடகும்

மிஸ்ரம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தகிட தகிட தகிட
தாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்கு
தாக தீக கிட் டக் கும்ம்
தத்தீக்கிடகும்

குறியீடு(Notation)

தகிட தகிட தகிட
த;;. தி;;, கி; ட; கும்;
த;, தி;, கி, ட, கும்,
த,தி,கிடகும்

சதுஸ்ரம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தகிட தகிட
தாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட கும்கு
தத் தீக கீக டாக கும்ம்
ததீக்கிட்டாக்கும்

குறியீடு(Notation)

தகிட தகிட
த; தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த, தி;, கி;, ட;, கும்,
ததி,கி,ட,கும்

சங்கீர்ணம்

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தகிட
தாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட கும்கு
தாக தீக கீக டாக கும்ம்
தத்தீக்கிட்டாக்கும்

குறியீடு(Notation)

தகிட
த;;, தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த;, தி;, கி;, ட;, கும்,
த,தி,கி,ட,கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *