ஆதிதாளம் : 32-சங்கீர்ணம் : 9 சொல்

கோர்வை-1

குறிப்பு :
288 சொற்கள், 72 அட்சரம், 9 ஆவர்தனம்.
சங்கீர்ணம் = 9 சொற்கள். 288 சொற்களை, ஒன்பது ஒன்பதாக பிரித்தால் 288/9 = 32. ஆகவே 32 சங்கீர்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தாகதிம்மி(8) தீகதிம்மி(8) கீகதிம்மி(8) டாகதிம்மி(8) கும்க(4)
தாக்கிட்ட(6) தீக்கிட்ட(6) கீக்கிட்ட(6) டாக்கிட்ட(6) கும்கு(3)
தாக(4)தீக(4)கீக(4)டாக(4)கும்(2)
தத்(2)தீக்(2)கிட்(2)டாக்(2)கும்(1) தொம்கதிமிதொம்கதகிட(9)

தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்க
தாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்கு
தாகதீககீகடாகக்கும்
தத்தீக்கிட்டாக்கும் தொம்கதிமிதொம்கதகிட(9)

தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்க
தாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்கு
தாகதீககீகடாகக்கும்
தத்தீக்கிட்டாக்கும் //தொம்

குறியீடு(Notation)

த;;;, தி;;;, கி;;;, ட;;;, கும்;,
த;;, தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த;, தி;, கி;, ட;, கும்,

த,தி,கி,ட,கும் தொம்;;;; (தொம்கதிமிதொம்கதகிட)

த;;;, தி;;;, கி;;;, ட;;;, கும்;,
த;;, தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த;, தி;, கி;, ட;, கும்,

த,தி,கி,ட,கும் தொம்;;;; (தொம்கதிமிதொம்கதகிட)

த;;;, தி;;;, கி;;;, ட;;;, கும்;,
த;;, தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த;, தி;, கி;, ட;, கும்,

த,தி,கி,ட,கும் //தொம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *