ஆதிதாளம் : 32-சதுஸ்ரம் : 8 சொல்

கோர்வை-1

குறிப்பு :
256 சொற்கள், 64 அட்சரம், 8 ஆவர்தனம்.
சதுஸ்ரம் = 8 சொற்கள். 256 சொற்களை, எட்டு எட்டாக பிரித்தால் 256/8 = 32. ஆகவே 32 சதுஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தாக(4) தீகதிம்மி(8) கீகதிம்மி(8) டாகதிம்மி(8) கும்க(4)
தாக்கு(3) தீக்கிட்ட(6) கீக்கிட்ட(6) டாக்கிட்ட(6) கும்கு(3)
தத்(2)தீக(4)கீக(4)டாக(4)கும்(2)
த(1)தீக்(2)கிட்(2)டாக்(2)கும்(1) தொம்கதிமிதொம்கதிமி(8)

தாக தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்க
தாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்கு
தத்தீககீகடாகக்கும்
ததீக்கிட்டாக்கும் தொம்கதிமிதொம்கதிமி(8)

தாக தீகதிம்மி கீகதிம்மி டாகதிம்மி கும்க
தாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கிட்ட டாக்கிட்ட கும்கு
தத்தீககீகடாகக்கும்
ததீக்கிட்டாக்கும் //தொம்

குறியீடு(Notation)

த;, தி;;;, கி;;;, ட;;;, கும்;,
த; தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த, தி;, கி;, ட;, கும்,

ததி,கி,ட,கும் தொம்;;;. (தொம்கதிமிதொம்கதிமி)

த;, தி;;;, கி;;;, ட;;;, கும்;,
த; தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த, தி;, கி;, ட;, கும்,

ததி,கி,ட,கும் தொம்;;;. (தொம்கதிமிதொம்கதிமி)

த;, தி;;;, கி;;;, ட;;;, கும்;,
த; தி;;, கி;;, ட;;, கும்;
த, தி;, கி;, ட;, கும்,

ததி,கி,ட,கும் // தொம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *