ஆதிதாளம் : 32-மிஸ்ரம் : 7 சொல்

கோர்வை-1

குறிப்பு :
224 சொற்கள், 56 அட்சரம், 7 ஆவர்தனம்.
மிஸ்ரம் = 7 சொற்கள். 224 சொற்களை, ஏழு ஏழாக பிரித்தால் 224/7 = 32. ஆகவே 32 மிஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தாகதிம்மி(8) தீகதிம்மி(8) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)
தாக்கிட்ட(6) தீக்கிட்ட(6) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)
தாக(4)தீக(4)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)
தத்(2)தீக்(2)கிடகும்(5) தொம்கிடதொம்கதிமி(7)
(தொம்கிடதொம்கதிமி என்று கார்வை சொல்லும்போது, வாய்பாடமும் தாளமும் சரியாக இணையாததால், தவில் ஆசிரியர் அடையாறு சிலம்பரசன் அவர்கள் தொம்கதிமி தகிட என்று கார்வை சொல்லி பாடம் செய்ய சொன்னார்கள்)

தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீக டாக கும்க
தாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்கு
தாகதீககிட்டக்கும்
தத்தீக்கிடகும் தொம்கிடதொம்கதிமி(7)

தாகதிம்மி தீகதிம்மி கீக டாக கும்க
தாக்கிட்ட தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்கு
தாகதீககிட்டக்கும்
தத்தீக்கிடகும் //தொம்

குறியீடு(Notation)

த;;;, தி;;;, கி;, ட;, கும்;,
த;;, தி;;, கி; ட; கும்;
த;, தி;, கி, ட, கும்,

த,தி,கிடகும் தொம்;;; (தொம்கிடதொம்கதிமி)

த;;;, தி;;;, கி;, ட;, கும்;,
த;;, தி;;, கி; ட; கும்;
த;, தி;, கி, ட, கும்,

த,தி,கிடகும் தொம்;;; (தொம்கிடதொம்கதிமி)


த;;;, தி;;;, கி;, ட;, கும்;,
த;;, தி;;, கி; ட; கும்;
த;, தி;, கி, ட, கும்,

த,தி,கிடகும் //தொம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *