ஆதிதாளம் : 32-திஸ்ரம் : 6 சொல்

கோர்வை-1

குறிப்பு :
192 சொற்கள், 48 அட்சரம், 6 ஆவர்தனம்.
திஸ்ரம் = 6 சொற்கள். 192 சொற்களை, ஆறு ஆறாக பிரித்தால் 192/6 = 32. ஆகவே 32 திஸ்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

தாக(4) தீகதிம்மி(8) கீக(4) டாக(4) கும்க(4)
தாக்கு(3) தீக்கிட்ட(6) கீக்கு(3) டாக்கு(3) கும்கு(3)
தத்(2)தீக((4)கிட்(2)டக்(2)கும்(2)
தீக்(2)கிடகும்(5) தொம்கிடதொம்கிட(6)

தாக தீகதிம்மி கீக டாக கும்க
தாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்கு
தத்தீககிட்டக்கும்
ததீக்கிடகும் தொம்கிடதொம்கிட(6)

தாக தீகதிம்மி கீக டாக கும்க
தாக்கு தீக்கிட்ட கீக்கு டாக்கு கும்கு
தத்தீககிட்டக்கும்
ததீக்கிடகும் // தொம்

குறியீடு(Notation)

த;, தி;;;, கி;, ட;, கும்;,
த; தி;;, கி; ட; கும்;
த, தி;, கி, ட, கும்,

ததி,கிடகும் தொம்;;, (தொம்கிடதொம்கிட)

த;, தி;;;, கி;, ட;, கும்;,
த; தி;;, கி; ட; கும்;
த, தி;, கி, ட, கும்,

ததி,கிடகும் தொம்;;, (தொம்கிடதொம்கிட)

த;, தி;;;, கி;, ட;, கும்;,
த; தி;;, கி; ட; கும்;
த, தி;, கி, ட, கும்,

ததி,கிடகும் தொம்;;, (தொம்கிடதொம்கிட)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *