ஆதிதாளம் : 4 சொல்

கோர்வை-1

சொல்லி பழகும் பயிற்சி

குறிப்பு :
128 சொற்கள், 32 அட்சரம், 4 ஆவர்தனம்

குறியீடு(Notation)

தி;, கி;, ட;, கும்;,
தி; கி; ட; கும்;
தி, கி, ட, கும்,

திகிடகும் தொம்;, (தொம்கதிமி)

தி;, கி;, ட;, கும்;,
தி; கி; ட; கும்;
தி, கி, ட, கும்,

திகிடகும் தொம்;, (தொம்கதிமி)


தி;, கி;, ட;, கும்;,
தி; கி; ட; கும்;
தி, கி, ட, கும்,

திகிடகும் //தொம்


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *